Obchodní podmínky

obchodní společnosti BloomTech s.r.o.
se sídlem Všehrdova 176, 686 01 Uherské Hradiště
identifikační číslo: 054 06 111
info@dovezkytku.cz, +420 576 576 686
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 95083
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.dovezkytku.cz

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti BloomTech s.r.o., se sídlem Všehrdova 176, 686 01 Uherské Hradiště, identifikační číslo: 054 06 111, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 95083 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.dovezkytku.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, je spotřebitelem (dále též jen „spotřebitel“) Osoba, která není spotřebitelem, se považuje za podnikatele. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. (dále jen „podnikatel“).
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a kupní smlouvu tak lze uzavřít výhradně v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  6. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele (z.č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání   zboží   jsou   prodávajícím   považovány za správné a kupující odpovídá prodávajícímu za případnou škodu způsobenou z důvodu sdělení nesprávných nebo nepravdivých údajů.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a prodávající za porušení této povinnosti ze strany kupujícího nenese odpovědnost.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
  7. Kupující může na webových stránkách získat kredity, které fungují jako peníze, tzn. 1 kredit = 1 Kč. Kupující může kredity koupit za peníze nebo je od prodávajícího získat darem (na získání kreditů darem však není právní nárok). Kupující je oprávněn spravovat své kredity v uživatelském účtu a použít je při úhradě zboží (cena objednávky se kupujícímu sníží o hodnotu kreditů). Kredity, ať už koupené nebo získané darem, nejsou směnitelné zpět na peníze. V případě jakékoliv formy zneužití systému kreditů, má prodávající právo na zrušení nebo nepřiřazení těchto kreditů kupujícímu.

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží, případně informace o vzkazu kupujícího pro příjemce zboží, který má být prodávajícím ke zboží připojen (dále společně jen jako „objednávka“).
  4. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné, prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží a ustanovení § 1732/2 OZ se tak nepoužije.
  5. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, doběrečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  6. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a liší se podle zvolené metody dopravy, poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.
  7. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  8. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
  9. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího a způsob úhrady kupní ceny. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
  10. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  11. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí emailem (přijetí objednávky), a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
  12. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, které je zasláno prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost.
  13. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
  14. Objednání zboží telefonicky. Kupující je oprávněn objednat zboží telefonicky na telefonním čísle prodávajícího +420 576 576 686, a to každý den v době od 8:00 do 20:00 hod. Mimo uvedenou dobu dostupnosti telefonního čísla pro uskutečnění objednávky, je kupující oprávněn objednat zboží prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní obchodu nebo elektronickou poštou. V telefonické objednávce zboží kupující uvede zejména údaje uvedené v čl. 3.4. obchodních podmínek
  15. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby.
  16. Prodávající je povinen odeslat kupujícímu nebo příjemci zboží poté, co bude ze strany kupujícího splněna jedna z níže uvedených podmínek: platba kupní ceny zboží je připsána na bankovní účet prodávajícího, prodávající obdrží od kupujícího potvrzení banky o platbě převodem ve formátu .PDF nebo „print screen“ platebního příkazu zadaného kupujícím k úhradě kupní ceny na elektronickou adresu prodávajícího objednavky@dovezkytku.cz, nebo prodávající bude vyrozuměn o akceptaci platby platební kartou kupujícího, v případě, že si vybere tento způsob platby, (vše dále jen jako „podmínky pro odeslání zboží“). Tím není dotčeno ujednání čl. 5.4. obchodních podmínek, podle kterého je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn připsáním kupní ceny na účet prodávajícího.
  17. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily obchodní podmínky, kupní smlouvu nebo jinak poškodily prodávajícího.
  18. Kupující je oprávněn objednávku zboží stornovat (dále jen „storno objednávky“), nejpozději 12 hodin před začátkem doby doručení v požadovaný den doručení zboží, kterým je 9:00 hod. požadovaného dne doručení. Storno objednávky musí být kupujícím doručeno prodávajícímu na info@dovezkytku.cz. V případě, že bude storno objednávky kupujícím doručeno prodávajícímu v uvedené lhůtě, vrátí prodávající kupujícímu zpět uhrazenou kupní cenu nebo její část a náklady na dopravu zboží, a to převodem, kartou, nejlépe stejným způsobem, jakým byla objednávka uhrazena. Peníze budou kupujícímu vráceny do 14 dnů ode dne doručení storna objednávky kupujícím prodávajícímu. V případě, že kupující doručí prodávajícímu storno objednávky v nesouladu s uvedenou lhůtou, nebude prodávajícím zboží doručeno kupujícímu nebo příjemci zboží. V takovém případě však nemá kupující nárok na vrácení kupní ceny zboží ani její části ani nákladů na dopravu zboží, a takto uhrazená kupní cena bude prodávajícím jednostranně započtena na náhradu vzniklé škody ve výši provedené objednávky. Kupující má právo si vyzvednout zboží na jedné ze smluvních provozoven prodejce nejpozději však do 24 hodin od termínu doručení stanoveného v dané objednávce. Adresa provozovny bude kupujícímu sdělena na vyžádání u prodejce telefonicky nebo emailem.
  19. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy České republiky.
  20. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

 

 1. ZBOŽÍ
  1. Kytice vyobrazené na webovém rozhraní obchodu jsou orientační a mohou se ve skutečnosti lišit. Je to z důvodu toho, že živé květiny mají vždy mírně odlišný odstín, tvar a velikost. Prodávající se však zavazuje dodat kupujícímu nanejvýš podobné kytice ve stejné nebo vyšší cenové relaci. Velikost kytice je vždy určena počtem květů v kytici v závislosti na vybrané velikosti kytice.  Fotografie dárkových předmětů prezentovaných na webovém rozhraní obchodu jako jsou například plyšové hračky, lahve vína atd. jsou orientační a prodávající se zavazuje dodat kupujícímu buď shodné zboží, nebo podobné zboží ve stejné cenové relaci.
  2. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že se může stát, že objednané zboží se bude mírně lišit od zboží uvedeného na webovém rozhraní obchodu. Za mírnou odlišnost zboží se v případě kytice či květinového zboží považuje zejména odlišnost co do tvaru, vzhledu, barvy, druhu a počtu květů. V případě dárkových předmětů se za mírnou odlišnost považuje dodání podobného zboží ve stejné cenové relaci.  Náhrada je prováděna zbožím stejného či podobného vzhledu, druhu, množství a ve stejné nebo vyšší ceně.
  3. V případě změny zboží ve větší míře, než je uvedeno v čl. 4.2. obchodních podmínek z důvodů na straně prodávajícího, bude prodávající kupujícího před odesláním zboží telefonicky kontaktovat za účelem dohody o změně zboží a tato dohoda bude následně potvrzena elektronickou poštou. Pokud nedojde k dohodě mezi prodávajícím a kupujícím o změně zboží, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
  4. Změna zboží ze strany kupujícího je možná pouze na základě telefonické dohody mezi prodávajícím a kupujícím, která musí být následně potvrzena elektronickou poštou.

 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 3303306000/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
- bezhotovostně platební kartou;
- v hotovosti při předání;
- bezhotovostně kreditním systémem;

  1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná k okamžiku po uzavření kupní smlouvy.
  3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
  5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, kterou mu prodávající na žádost zašle.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze (např. živé květiny)
  4. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
  5. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  6. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  7. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
  8. Ustanovení čl. 6.2. až 6.11. se použijí pouze v případě, že je kupující spotřebitelem. V případě, že kupující není spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pouze v případech upravených občanským zákoníkem.
  9. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  10. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:
  11. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu prodávajícího, popřípadě na adresu elektronické pošty prodávajícího info@dovezkytku.cz, popřípadě na jakoukoliv komunikační platformu pod naším účtem.
  12. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.3 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  13. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
  14. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.3. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Nabízí-li prodávající více způsobů dodání zboží kupujícímu, je povinen kupujícímu v případě odstoupení od smlouvy kupujícím nahradit nejlevnější z nich. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
  15. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  16. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  17. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
  18. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

 

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. Ve dnech 14.2., 8.3 a ke dni matek, si z důvodu přetížení poptávek prodávající vyhrazuje právo na sníženou garanci času doručení zboží.
  2. Způsob doručení zboží určuje prodávající, pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak. Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu, jakmile mu věc předá dopravce. V případě, že bude součástí zboží alkoholický nápoj, je oprávněna toto zboží objednat nebo převzít pouze osoba starší 18 let.
  3. Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
  4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  7. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.
  8. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
  9. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodávajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodávajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.
  10. Zboží bude prodávajícím odesláno kupujícímu nebo příjemci zboží, kterého kupující určí, po splnění podmínek pro odeslání zboží dle čl. 3.13. obchodních podmínek
  11. Doručovací časy jsou prodávajícím stanoveny na každý den v rozmezí od 9:00 hod. do 20:00 hod. Doručení zboží mimo výše uvedenou dobu je možné na základě individuální telefonické dohody mezi prodávajícím a kupujícím. V případě, že má být dle kupní smlouvy zboží doručeno v sobotu nebo v neděli, musí být podmínky pro odeslání zboží splněny nejpozději v sobotu do 11:30 hod.
  12. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že čas doručení, který je zvolen kupujícím v objednávce je orientační, a skutečný čas doručení zboží prodávajícím kupujícímu nebo příjemci zboží se může lišit.
  13. Je-li kupující sám příjemcem zboží, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Určí-li kupující v kupní smlouvě odlišnou osobu jako příjemce zboží, je zboží považováno za doručené v okamžiku, kdy jej příjemce zboží převezme od prodávajícího. Zboží je rovněž považováno za doručené v okamžiku, kdy příjemce zboží od prodávajícího odmítne převzít. V případě, že příjemce zboží nebude zastižen na adrese uvedené v kupní smlouvě a prodávajícímu se jej nepodaří kontaktovat emailem nebo telefonicky (kupující neuvede do objednávky telefonický kontakt na příjemce zboží nebo se prodávajícímu nepodaří příjemce zboží telefonicky kontaktovat), pokusí se prodávající telefonicky kontaktovat kupujícího a dohodnout se na doručení zboží. V případě, že se prodávajícímu nepodaří telefonicky kontaktovat kupujícího nebo nedojde-li k dohodě mezi prodávajícím a kupujícím o doručení zboží, uloží prodávající zboží v sídle nebo na pobočce prodávajícího a informuje kupujícího o možnosti vyzvednutí zboží v sídle nebo na pobočce nebo o možnosti objednat si opakované doručení zboží kupujícímu nebo příjemci zboží. V případě, že nebude příjemce zboží na uvedené adrese, vyhrazuje si prodávající právo předat zboží na recepci nebo blízkým osobám ( např. soused/ka , rodinní příslušníci atd ). Vzhledem k tomu, že se jedná o zboží podléhající zkáze, je kupující povinen si takovéto zboží vyzvednout nejpozději do 48 hodin od přijmutí informace od prodávajícího o nezastižení adresáta nebo odmítnutí převzetí od příjemce. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nebo příjemce zboží nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  14. Kupující nebo příjemce zboží je povinen potvrdit prodávajícímu převzetí zboží.
  15. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být příjemce zboží předem kontaktován ve smyslu doručení zboží a potvrzení dostupnosti na zadané adrese v čase doručení.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
   1. při prodeji zboží, které podléhá rychlé zkáze jako jsou živé květiny
   2. v tomto případě je nutné uplatnit právo z vady do 24 hodin od převzetí zboží.
   1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
   2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
   3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci, např.:
  5. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
  6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  7. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
  8. Podstatné porušení smlouvy:
   1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
   2. na odstranění vady opravou věci
   3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
   4. odstoupit od smlouvy.
   1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
   2. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.  Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
  9. Nepodstatné porušení smlouvy:
   1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
   2. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí-li od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
   3. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
  10. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od doručení věci do místa určení.
  11. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.
  12. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Práva z vadného plnění lze také uplatnit zasláním fotografie dodaného zboží na emailovou adresu reklamace@dovezkytku.cz či jinou komunikační platformu pod naším účtem spolu s popisem poškození či vady. 
  13. Reklamace spotřebitele je uplatněna okamžikem, kdy je projev vůle uplatnit práva z vadného plnění doručen prodávajícímu dle bodu 8.11 nebo 8.12. 
  14. Kupující je povinen předložit prodávajícímu reklamované zboží bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace dle bodu 8.13. a poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost k vyřízení reklamace.
  15. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace@dovezkytku.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 
  3. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je povinen mu tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  4. Informace o kupujícím jsou uchovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen jako „nařízení EU o GDPR“), jakož i s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
  5. Kupující (subjekt údajů) souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, popř. identifikační číslo, telefon, emailová adresa, bydliště, (dále společně vše jen jako „osobní údaje“), a to odesláním objednávkového formuláře Prodávajícímu (správce údajů). 
  6. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Smlouvy. Osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu nezbytně nutnou a/nebo po dobu zákonných archivačních lhůt.
  7. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (v objednávkovém formuláři) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. 
  8. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Touto třetí osobu budou zpravidla osoby dopravující zboží Kupujícímu. 
  9. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 
  10. V případě, že by měl Kupující za to, že Prodávající nebo jiný zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

 

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 1. DORUČOVÁNÍ
  1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající se odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
  2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
  3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.
  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ: 120 00.
  4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  5. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  6. Prodávající je oprávněn jednostranně znění těchto obchodních podmínek měnit.
  7. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  8. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování BloomTech s.r.o., Všehrdova 176, 686 01 Uherské Hradiště, adresa elektronické pošty  info@dovezkytku.cz, telefon +420 576 576 686.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne: 24. 5. 2023